Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2020
Exemplu: 22/09/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
35 27/08/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14044 / 17.08.2020 Proiect de Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință afişează
35 27/08/2020 HOTĂRÂRE NR. 35 / 21.08.2020 Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință afişează
395 25/08/2020 DISPOZIȚIA NR.395 / 25.08.2020 Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afișaj electoral: - sediul Primăriei Jilava - șos. Giurgiului, nr. 279; - sediul Școlii gimnaziale nr. 1 Jilava - șos. Giurgiului, nr. 266; - sediul Grădiniței nr. 1 Jilava - str. Odăi, nr. 142; - sediul Școlii gimnaziale nr. 2 Jilava - str. Verii, nr. 33; - sediul administrativ al SC Progresul SA - șos. Giurgiului, nr. 5; - sediul fostului CAP-Jilava ( fostul Dispensar uman ) - șos. Giurgiului, nr. 288. afişează
394 25/08/2020 DISPOZIȚIA NR.394 / 25.08.2020 Se numește doamna_________, CNP____________, cu domiciliul în str.________, nr. ____în calitate de curator special pentru minora ____________, CNP_____________ pentru încasarea pensiei stabilită de către Instanța de Judecată și Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. afişează
393 25/08/2020 DISPOZIȚIA NR.393 / 25.08.2020 Se numește doamna_________, CNP____________, cu domiciliul în str.________, nr. ____în calitate de curator special pentru minora ____________, CNP_____________ pentru deschiderea unui cont la CEC BANK în care se va vira pensia stabilită de către Instanța de Judecată și Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. afişează
392 25/08/2020 DISPOZIȚIA NR.392 / 25.08.2020 Începând cu data de 15.08.2020 încetează contractul individual de muncă al doamnei___________,asistent personal, motivul fiind decesul acesteia. afişează
391 24/08/2020 DISPOZIȚIA NR.391 / 24.08.2020 (1) Se constituie comisia pentru evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici pentru atribuirea contractului de ,, FURNIZARE ECHIPAMENTE IT MOBILE PENTRU UAT COMUNA JILAVA, JUDEȚUL ILFOV'', în următoarea componență: Bogdan Cristian Istrate - Șef Serviciul Administrare Patrimoniu - președinte cu drept de vot; Aurel Dumitrescu - Profesor - Școala Gimnazială nr. 1, Jilava - membru; Constantin Cojocea - Profesor - Școala Gimnazială nr. 2, Jilava - membru; Mircea Tudor - Consilier Achiziții Publice - Biroul Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - membru; Nicoleta Radu - Expert Superior - Biroul Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - membru supleant. (2) Comisia nominalizată la alin. (1) îndeplinește următoarele atribuții, conform HG nr. 395/2016: a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta; b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanții candidați, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire; c) realizarea selecției/preselecției candidaților, dacă e cazul; d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici în cazul aplicării procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă; g) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; h) solicitarea clarificărilor adresate ofertanților în legătură cu oferta depusă; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire și stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare; k) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) alaborarea raportului procedurii de atribuire. afişează
390 24/08/2020 DISPOZIȚIA NR.390 / 24.08.2020 Începând cu data de 25.10.2020 ( data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare ), doamna_____________cu funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Buget, Finanțe, Contabilitate, gradația 5 conform vechimii în muncă, se menține în funcția publică deținută, respectiv de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Buget, Finanțe, Contabilitate - Aparatul de specialitate al primarului comunei Jilava, prin prelungirea raportului de serviciu până la data de 24.10.2021, conform art. 517 alin. (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ cu completările ulterioare și beneficiază de un salariu de bază de 6175 lei, spor condiții periculoase/vătămătoare în cuantum de 926 lei conform gradației de vechime 5 și o indemnizație lunară de hrană în sumă de 347 lei care se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, cu un program de lucru normal de 8 ore/zi. afişează
389 24/08/2020 DISPOZIȚIA NR.389 / 21.08.2020 Începând cu data de 01.09.2020 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap doamnei________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. ________, nr. ______, jud. Ilfov. afişează
388 20/08/2020 DISPOZIȚIA NR.388 / 20.08.2020 ( 1 ) Identificarea și verificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. se va face de către funcționarii publici din cadrul Compartimentului Asistență Socială în baza documentelor proprii, a documentelor puse la dispoziție de către Casa Județeană Ilfov, a comunicărilor cetățenilor direct interesați, și implicit a anchetei sociale. ( 2 ) Verificarea destinatarilor finali din cadrul S.N.S.P.V.P.A. se va face lunar, de către funcționarii publici din cadrul Compartimentului Asistență Socială pe baza anchetei sociale. afişează

Pagini