Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2020
Exemplu: 22/09/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
377 17/08/2020 DISPOZIȚIA NR.377 / 10.08.2020 Se numește personal tehnic-auxiliar parțial, care participă la efectuarea operațiunilor generate de organizarea și desfășurarea alegerilor locale din 27 septembrie 2020, de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție nr. 31 Jilava, județul Ilfov, pe toată perioada funcționării Biroului Electoral de Circumscripție, după cum urmează: ________- Personal tehnic auxiliar - Informatician, __________ - Personal tehnic auxiliar. afişează
376 12/08/2020 DISPOZIȚIA NR.376 / 10.08.2020 Începând cu data de 01.08.2020 încetează plata indemnizației pentru persoana cu handicap domnului___________, cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos._________, nr. ____, bl.__, ap.__, jud. Ilfov, motivul fiind decesul acestuia. afişează
375 05/08/2020 DISPOZIȚIA NR.375 / 05.08.2020 Se constituie comisia pentru scoaterea din funcțiune și casare mijloace fixe precum și declasare și casare obiecte de inventar din patrimoniul comunei Jilava, după cum urmează: Radu Ionel - președinte; Pițigoi Nicușor - membru; Chiriță George - membru. afişează
374 04/08/2020 DISPOZIȚIA NR.374 / 03.08.2020 (1) Se constituie comisia pentru pentru evaluarea ofertelor depuse de operatorii econimici pentru atribuirea contractelor de Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a suprafețelor exterioare și interioare pentru UAT Comuna Jilava, jud. Ilfov, în următoarea componență: ____________- șef serviciu - Serviciul Administrare Patrimoniu - președinte cu drept de vot; ____________- expert superior - Biroul Dezvoltare Durabilă - Compartiment Mediu-membru; _____________-consilier achiziții publice - Birou Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - Compartimente Achiziții Publice - membru; ______________- expert superior - Birou Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - Compartiment Urmărire Contracte și Proiecte Europene - membru supleant. (2) Comisia nominalizată la alin. (1) îndeplinește următoarele atribuții, conform H.G nr. 395/2016: a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta; b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanții candidați, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire; c) realizarea selecției/preselecției candidaților, dacă este cazul; d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici în cazul aplicării procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă; g) stabilirea ofertelor inacceptabile sauneconforme și a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; h) solicitarea clarificărilor adresate ofertanților în legătură cu oferta depusă; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire și stabilirea ofertei/ofertelor câștigatoare; k) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) elaborarea raportului procedurii de atribuire. afişează
373 04/08/2020 DISPOZIȚIA NR.373 / 03.08.2020 Începând cu 09.08.2020, se reține lunar doamnei_______________, 1/3 din venitul lunar net și se virează în contul_____________, deschis la Libra Internet Bank, la dispoziția Biroului Executorilor Judecătorești Asociați Cătălin Vișan și Manuel-Andrei Dorcioman, până la acoperirea integrală a debitului sau încetarea raportului de muncă. afişează
372 03/08/2020 DISPOZIȚIA NR.372 / 31.07.2020 Începând cu luna august 2020 încetează dreptul la alocația pentru susținerea familiei cu doi copii, reprezentată de doamna________domiciliată în comuna Jilava,județul Ilfov, în cuantum de 164 lei, motivat de faptul că titularul a refuzat să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale. afişează
371 31/07/2020 DISPOZIȚIA NR.371 / 31.07.2020 Începând cu data prezentei dispoziții, se stabilesc funcționarii publici care dețin calitatea de Evaluator și pe cea de Contrasemnatar potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. afişează
370 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.370 / 30.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei doamnei ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. __________, nr. _____, ajutor acordat pentru decesul fiicei sale _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos.________, nr.___. afişează
369 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.369 / 30.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei doamnei ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Vidra, sat Sintești, str. __________, nr. _____, ajutor acordat pentru decesul tatălui său _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava,str.________, nr.___. afişează
368 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.368 / 30.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei doamnei ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Jilava, șos. __________, nr. _____, bl.___, sc.___, ap.__ ajutor acordat pentru decesul mamei sale _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos.________, nr.___. afişează

Pagini