Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 19/04/2021
Exemplu: 19/04/2021
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
139 16/04/2021 DISPOZIȚIA NR.139 / 16.04.2021 Începând cu data de 01.05.2021 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1346 lei, doamnei___________ cu domiciliul în comuna Jilava, str._______, nr._______ jud. Ilfov. afişează
138 16/04/2021 DISPOZIȚIA NR.138 / 16.04.2021 Începând cu data de 01.05.2021 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1346 lei, doamnei___________ cu domiciliul în comuna Jilava, str._______, nr._______ jud,. Ilfov. afişează
137 16/04/2021 DISPOZIȚIA NR.137 / 16.04.2021 . afişează
136 15/04/2021 DISPOZIȚIA NR.136 / 15.04.2021 ncepând cu data de 01.05.2021 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1386 lei, doamnei ___________ , cu domiciliul în comuna Jilava, județul Ilfov. afişează
135 15/04/2021 DISPOZIȚIA NR.135 / 15.04.2021 Începând cu data de 15.04.2021 se încadrează în funcția de asistent personal, doamna _____________ cu domiciliul în comuna Jilava, județul Ilfov, cu un salariu de încadrare în sumă de 2640 lei, gradația 4, conform vechimii în muncă și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 de lei, care se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat. afişează
134 15/04/2021 DISPOZIȚIA NR.134 / 15.04.2021 Începând cu data de 15.04.2021 încetează contractul individual de muncă al doamnei_________ - asistent personal al persoanei cu handicap______________, motivul fiind încetarea de drept a contractului pe perioadă determinată. afişează
133 15/04/2021 DISPOZIȚIA NR.133 / 15.04.2021 . afişează
132 14/04/2021 DISPOZIȚIA NR.132 / 13.04.2021 Începând cu data prezentei este numit personalul care certifică în privința realității, regularității și legalității și care acordă viza ,,bun de plată'' pe documentele justificative care atestă bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate și din care rezultă obligații de plată certe, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. afişează
131 14/04/2021 DISPOZIȚIA NR.131 / 13.04.2021 Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Compartimentul Monitorul Oficial Local, după cum urmează: - __________- expert asistent - Compartimentul Stabilire, Constatare și Impunere - președinte; - __________ - consilier superior - Compartiment Mediu - membru; Un reprezentant al Instituției Prefectului - membru; - _________- consilier asistent - Compartiment Resurse Umane și Formare Profesională - secretar. afişează
130 14/04/2021 DISPOZIȚIA NR.130 / 13.04.2021 Se constituie comisia de concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Compartimentul Monitorul Oficial Local, după cum urmează: - __________- expert superior cu atribuții de șef serviciu - Serviciul Impozite și Taxe Locale - președinte; - __________ - expert superior - Compartiment Insecție Fiscală și Recuperare Creanțe - membru; Un reprezentant al Instituției Prefectului - membru; - _________- consilier superior - Compartiment Resurse Umane și Formare Profesională - secretar. afişează
129 13/04/2021 DISPOZIȚIA NR.129 / 13.04.2021 Începând cu data de 01.05.2021 încetează plata indemnizației pentru persoană cu handicap doamnei__________, cu domiciliul în comuna Jilava, str._______, nr. ____ județul Ilfov, motivul fiind decesul acesteia. afişează
128 13/04/2021 DISPOZIȚIA NR.128 / 13.04.2021 Începând cu data de 01.05.2021 încetează plata ajutorului social în sumă de 142 lei, doamnei __________ identificată prin codul numeric personal: ___________ci domiciliul în comuna Jilava, str. ________, nr. ____, județul Ilfov, din următorul motiv: - veniturile susnumitei depășesc cuantumul prevăzut de lege. afişează
127 13/04/2021 DISPOZIȚIA NR.127 / 13.04.2021 Începând cu data de 15.04.2021 se prelungește plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1386 lei, doamnei ___________ , reprezentantul legal al minorei________ cu domiciliul în comuna Jilava, județul Ilfov, până la data de 14.05.2021 afişează
126 13/04/2021 DISPOZIȚIA NR.126 / 13.04.2021 Începând cu data de 15.04.2021 se încadrează în funcția de asistent personal, doamna _____________ cu domiciliul în comuna Jilava, str. Odăi nr. 82, județul Ilfov, cu un salariu de bază lunar de 2640 lei și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 de lei, care se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat. afişează
125 13/04/2021 DISPOZIȚIA NR.125 / 13.04.2021 Începând cu data de 15.04.2021 încetează contractul individual de muncă al doamnei__________, cu domiciliul în comuna Jilava, județul Ilfov, motivul fiind fiind schimbarea valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap. afişează
124 13/04/2021 DISPOZIȚIA NR.124 / 12.04.2021 Începând cu data de prezentei se constituie comisia pentru justificarea cheltuielilor utilizate pentru înființarea, dotarea și funcționarea Centrul de vaccinare Jilava, după cum urmează: - Marin Cristian Alexandru; - Tache teodora; - Butte Irina - medic coordonator. afişează
123 13/04/2021 DISPOZIȚIA NR.123 / 12.04.2021 Se desemnează doamna_________, medic coordonator al Centrului de vaccinare Jilava. afişează
122 12/04/2021 DISPOZIȚIA NR.122 / 09.04.2021 Începând cu data prezentei dispoziții, se împuternicește domnul __________, viceprimarul comunei Jilava, să confirme următoarele: - numărul de ore efectuate de către medici, asistenții medicali și registratori medicali, înscriși în borderoul de prezență, să corespundă cu orele înscrise în documentele de prezență existente la nivelul centrului de vaccinare al comunei Jilava, respectiv anexa nr. 2 la ordinul Ministerului Sănătății nr. 72/2021; - documentele justificative ale cheltuielilor eligibile menționate în anexa nr. 3 au fost verificate și îndeplinesc toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru ,,Bun de plată'' și anexa nr. 3 la contractul pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătății. afişează
121 09/04/2021 DISPOZIȚIA NR.121 / 09.04.2021 Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Jilava în ședință extraordinară (prezență fizică și on-line prin videoconferiță) la data de 13 aprilie 2021, orele 18:00, la sediul Consiliului Local Jilava, cu Ordinea de zi cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. afişează
120 09/04/2021 DISPOZIȚIA NR.120 / 09.04.2021 (1) Se constituie comisia pentru evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici pentru atribuirea contractului de Execuție lucrări pentru obiectivul: ,,Ȋnființare și modernizare drum- D.E. Puțul Mătușii- Conducte gaze- Vidra- str.Metalurgiei- D.E. 0/101, Comuna Jilava, județul Ilfov’’, ȋn următoarea componență: ______________________ – expert asistent cu atribuții de arhitect șef – președinte cu drept de vot; ____________– consilier superior– Compartiment Monitorizare și Control Servicii Publice- membru; __________ – expert superior– Compartiment Urmărire Contracte și Proiecte Europene– membru; _____________ – consilier achiziții publice- Compartiment Achiziții Publice- membru supleant. (2) Comisia nominalizată la alin. (1) îndeplinește următoarele atribuții, conform HG nr. 395/2016: a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însoțesc oferta; b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanții candidați, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire; c) realizarea selecției/preselecției candidaților, daca este cazul; d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici în cazul aplicării procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă; g) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; h) solicitarea clarificărilor adresate ofertanților în legătura cu oferta depusă; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire și stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare; k) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) elaborarea raportului procedurii de atribuire. afişează

Pagini