Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 15/08/2020
Exemplu: 15/08/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
376 12/08/2020 DISPOZIȚIA NR.376 / 10.08.2020 Începând cu data de 01.08.2020 încetează plata indemnizației pentru persoana cu handicap domnului___________, cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos._________, nr. ____, bl.__, ap.__, jud. Ilfov, motivul fiind decesul acestuia. afişează
375 05/08/2020 DISPOZIȚIA NR.375 / 05.08.2020 Se constituie comisia pentru scoaterea din funcțiune și casare mijloace fixe precum și declasare și casare obiecte de inventar din patrimoniul comunei Jilava, după cum urmează: Radu Ionel - președinte; Pițigoi Nicușor - membru; Chiriță George - membru. afişează
374 04/08/2020 DISPOZIȚIA NR.374 / 03.08.2020 (1) Se constituie comisia pentru pentru evaluarea ofertelor depuse de operatorii econimici pentru atribuirea contractelor de Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a suprafețelor exterioare și interioare pentru UAT Comuna Jilava, jud. Ilfov, în următoarea componență: ____________- șef serviciu - Serviciul Administrare Patrimoniu - președinte cu drept de vot; ____________- expert superior - Biroul Dezvoltare Durabilă - Compartiment Mediu-membru; _____________-consilier achiziții publice - Birou Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - Compartimente Achiziții Publice - membru; ______________- expert superior - Birou Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - Compartiment Urmărire Contracte și Proiecte Europene - membru supleant. (2) Comisia nominalizată la alin. (1) îndeplinește următoarele atribuții, conform H.G nr. 395/2016: a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta; b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanții candidați, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire; c) realizarea selecției/preselecției candidaților, dacă este cazul; d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici în cazul aplicării procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă; g) stabilirea ofertelor inacceptabile sauneconforme și a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; h) solicitarea clarificărilor adresate ofertanților în legătură cu oferta depusă; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire și stabilirea ofertei/ofertelor câștigatoare; k) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) elaborarea raportului procedurii de atribuire. afişează
373 04/08/2020 DISPOZIȚIA NR.373 / 03.08.2020 Începând cu 09.08.2020, se reține lunar doamnei_______________, 1/3 din venitul lunar net și se virează în contul_____________, deschis la Libra Internet Bank, la dispoziția Biroului Executorilor Judecătorești Asociați Cătălin Vișan și Manuel-Andrei Dorcioman, până la acoperirea integrală a debitului sau încetarea raportului de muncă. afişează
372 03/08/2020 DISPOZIȚIA NR.372 / 31.07.2020 Începând cu luna august 2020 încetează dreptul la alocația pentru susținerea familiei cu doi copii, reprezentată de doamna________domiciliată în comuna Jilava,județul Ilfov, în cuantum de 164 lei, motivat de faptul că titularul a refuzat să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale. afişează
371 31/07/2020 DISPOZIȚIA NR.371 / 31.07.2020 Începând cu data prezentei dispoziții, se stabilesc funcționarii publici care dețin calitatea de Evaluator și pe cea de Contrasemnatar potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. afişează
370 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.370 / 30.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei doamnei ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. __________, nr. _____, ajutor acordat pentru decesul fiicei sale _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos.________, nr.___. afişează
369 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.369 / 30.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei doamnei ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Vidra, sat Sintești, str. __________, nr. _____, ajutor acordat pentru decesul tatălui său _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava,str.________, nr.___. afişează
368 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.368 / 30.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei doamnei ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Jilava, șos. __________, nr. _____, bl.___, sc.___, ap.__ ajutor acordat pentru decesul mamei sale _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos.________, nr.___. afişează
367 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.367 / 30.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei doamnei ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. __________, nr. _____, ajutor acordat pentru decesul mamei sale _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos.________, nr.___. afişează

Pagini