Autentificare utilizatori

<-- Înapoi
Monitorul Local Oficial
Document: 
DISPOZIȚIA NR.374 / 03.08.2020
Secțiune publicare: 
DISPOZIȚII ALE PRIMARULUI COMUNEI JILAVA 2020
Detalii document
Număr: 
374
Data Document: 
Marţi, 4 August, 2020
Conținut: 
(1) Se constituie comisia pentru pentru evaluarea ofertelor depuse de operatorii econimici pentru atribuirea contractelor de Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a suprafețelor exterioare și interioare pentru UAT Comuna Jilava, jud. Ilfov, în următoarea componență: ____________- șef serviciu - Serviciul Administrare Patrimoniu - președinte cu drept de vot; ____________- expert superior - Biroul Dezvoltare Durabilă - Compartiment Mediu-membru; _____________-consilier achiziții publice - Birou Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - Compartimente Achiziții Publice - membru; ______________- expert superior - Birou Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - Compartiment Urmărire Contracte și Proiecte Europene - membru supleant. (2) Comisia nominalizată la alin. (1) îndeplinește următoarele atribuții, conform H.G nr. 395/2016: a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta; b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanții candidați, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire; c) realizarea selecției/preselecției candidaților, dacă este cazul; d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici în cazul aplicării procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă; g) stabilirea ofertelor inacceptabile sauneconforme și a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; h) solicitarea clarificărilor adresate ofertanților în legătură cu oferta depusă; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire și stabilirea ofertei/ofertelor câștigatoare; k) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) elaborarea raportului procedurii de atribuire.